این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 5 - عضویت 427 نفر از اساتید کشور در کمیته علمی کنفرانس

تاکنون 427 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. (مشاهده در بخش ساختار سازمانی کنفرانس)

تاکنون 427 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. بازگشت1395/09/23