این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
صفحه اصلی > زبان و ادبیات فارسی
.: زبان و ادبیات فارسی

ادبیات و پژوهش های تطبیقی 
پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی -  پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و دیگر ادبیات ها -  سبک شناسی نظم و نثر -  نقش لهجه ها در غنای ادبیات -  آداب و رسوم و جلوه های آن در ادبیات -  دین و مذهب و نقش آن در تمایز عناصر ادبیات -  ادبیات متعهد، عناصر و مؤلفه هاى آن -  ادبیات متعهد، الزامات و عناصر آن و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات غنایی
جنبه های تاریخی منظومه های غنایی -  معانی نمادین در بیان عواطف عارفانه -  تحلیل ساختاری، سبک شناسی و نشانه شناسی در ادبیات غنایی -  کهن الگوها و اسطوره ها در منظومه های برجسته -  معانی و تعابیر مفاهیم عمیقی مانند مرگ، ابدیت، عشق، غم و شادی -  شخصیت شناسی در داستان های غنایی -  تطبیق مفاهیم و تأثیر و تأثر ادبیات غنایی و عرفانی ما و ادبیات سایر ملل - حکمت شناسی در ادبیات غنایی و عرفانی و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات حماسی
ویژگی های حماسه -  منظومه های برجسته و زمینه های داستانی حماسه -  ویژگی های شخصیتی، اخلاقی و تحلیل منش و سبک زندگی پهلوانان در ادبیات حماسی -  حماسه های عرفانی و تمثیلی -  حماسه های دینی و ملی -  چالش ها، دغدغه ها و مسائل عمیق فکری در ادبیات حماسی -  تحلیلی بر پیروزی، شکست و جاودانگی در ادبیات حماسی -  آیین ها و نمونه های اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان -  باورهای بنیادین پیرامون آفرینش، یزدان، انسان، طبیعت و ارتباط بین انسان و هستی -  جنبه های خرق عادت و عقاید ماوراء طبیعی در ادبیات حماسی و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات تطبیقی
ادبیات تطبیقی و نفوذ فرهنگی -  ادبیات تطبیقی و شاهان و فرمانروایان -  ادبیات تطبیقی و اسطوره ها -  ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه -  ادبیات تطبیقی و شاهکارهای ادبی -  ادبیات تطبیقی و پیوندهای ادبی -  مطالعات تطبیقی دراصطلاحات دینی، ادبی و عرفانی -  ادبیات تطبیقی و فرهنگ عامه -  ادبیات تطبیقی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات داستانی
عنصر شخصیت در آثار داستانی کوتاه و بلند -  ریخت شناسی در ادبیات داستانی -  کارکرد رفتار و ارتباطات کلامی و غیرکلامی -  سبک شناسی در آثار داستانی کوتاه و بلند -  جایگاه زن در ادبیات داستانی -  جایگاه خانواده ، فرهنگ و مذهب در ادبیات داستانی -  تحلیل محتوایی و نقد داستان های بلند ادبیات معاصر -  بررسی روانشناختی شخصیت های داستانی معاصر -  جامعه شناسی و ادبیات داستانی -  تأثیر مکاتب فکری و فلسفی بر ادبیات داستانی معاصر و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات کودک و نوجوان
تحلیل و مقایسه ویژگی های کودک دیروز و امروز در بستر ادبیات کهن و نوین -  ادبیات کودک با رویکرد قومی از دیدگاه ادبیات کهن و نوین -  عرصه ی فناوری اطلاعات و ادبیات کودک و نوجوان -  انواع ادبی در ادبیات کودک و نوجوان -  مفاهیم و تفکرات فلسفی در حوزه ی داستان نویسی کودک و نوجوان -  داستان پردازی و شخصیت پردازی در ادبیات کودک و نوجوان -  بازنویسی متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان -  گروه بندی سنی در ادبیات کودک و نوجوان -  ادبیات کودک و نوجوان و رسانه ها -  اسطوره در ادبیات کودک و نوجوان -  رویکرد روانشناسی رشد نسبت به ادبیات کودک و نوجوان و سایر مباحث مرتبط. 

 

ادبیات مقاومت
ادبیات مقاومت، بیداری اسلامی و بررسی ابعاد جهانی آن -  ادبیات مقاومت و زنان -  جایگاه فرهنگ و مذهب در ادبیات مقاومت -  انقلاب در آیینه ادبیات مقاومت -  مضامین عرفانی در ادبیات مقاومت -  ادبیات پایداری ، مطالعات تطبیقی و بررسی سیر تحولی آن از گذشته تاکنون -  بازتاب ادبیات مقاومت در نظم و نثر -  جامعه شناسی ادبیات مقاومت و سایر مباحث مرتبط. 

 

زبان و ادبیات فولکولوریک
زبان شناسی در ادبیات محلی -  تحول زبان، گویش و لهجه های محلی -  نگاهی به تداخل و برخورد زبانی -  بهره‌گیری از زبانمایه بومی در واژه سازی و واژه گزینی -  زبان، بوم شناسی و مهاجرت -  ادبیات بومی، اتحاد و وحدت جامعه -  فرهنگ عامه در ادبیات -  زبان و ادبیات بومی و بازیابی هویت -  زبان قومی و علل کمرنگ شدن آن -  تجلی ولایت اهل بیت (ع)در ادبیات بومی -  ادبیات فولکولوریک و نقش آن در فرهنگ -  راههای حفظ و احیاء زبان و ادبیات بومی -  فرهنگ، اصطلاحات و ضرب المثل ها در ادبیات بومی و سایر مباحث مرتبط.