این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
.: هنر

اقتصاد در هنر

بودجه ها، حمایت ها و یارانه های هنری -  سیاستگذاری های فرهنگی و نظام مدیریتی مطلوب در رونق بخشی به اقتصاد هنر -  قوانین و نظام حقوقی تسهیل کننده بازار هنر -  نظام بانکی در بازار هنر -  درآمدزایی بنگاه های کوچک هنری -  بازار کار آفرینندگان و تولیدکنندگان هنر -  صنایع خلاق و اقتصاد هنر بنیان -  کپی رایت و الزامات تجارت جهانی هنر -  اقتصاد هنر و سياست هاي هنري در عرصه های هنر -   نقش نگارخانه ها در اقتصاد هنر -   سایر مباحث مرتبط.

 

نقش و جايگاه هنر در توسعه كشور
نقش موسسات فرهنگی و هنری در (سالم سازی فضای فرهنگی و رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ عمومی، توسعه کالاهای فرهنگی، ایجاد و ارتقای سرمایه های معنوی و فرهنگی، اقتصاد فرهنگ و تبادلات میان فرهنگی، توانمندسازی منابع انسانی و نیز ایجاد سرمایه اجتماعی) -  جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در کارآفرینی و اشتغال و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان -  چالش های موسسات فرهنگی و هنری در ایران -  الزامات موسسات فرهنگی و هنری در عصر جهانی شدن -  هنرهای شهری ایران -  نسل جدید شیوه های بیان شهری -   سایر مباحث مرتبط.

 

هنر: فرهنگ و تاریخ 
هویت ملی در هنر -  تاریخ هنر در ایران و جهان -  کاربرد کامپیوتر در طراحی و تولید هنر -  فرهنگ و هنر در مشرق زمين و ايران -  مردم شناسی، قوم شناسی و جامعه شناسی در هنر ایران و جهان -  آموزش هنری و تربیت هنرمندان -  شیوه های نوین آموزش هنر -  مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی در هنر -  سایر مباحث مرتبط.  

 

هنر اسلامي: فرش و فرهنگ ايراني 
خاستگاه نقوش و پیشینه تاریخی چهارهزار ساله فرش ایران -  نشانه‌شناسی طرح و روانشناسی رنگ فرش در ایران -  حکمت، عرفان و ادبیات مشرق زمین و فرش ایرانی -  جغرافیای بافت، طرح، نقش و رنگ فرش ایرانی و سیر تحول و تطور آن -  بررسی تاثیر آمیخته‌های بازاریابی در صادرات فرش ایران و آسیب‌شناسی صنعت فرش -  تجارت الکترونیک در بازاریابی و توسعه صادرات فرش دستباف ایران -  نگاهی به کارکرد فرش در اقتصاد روستایی و رشد اقتصادی جامعه -  تاثیر فرش ماشینی و موکت بر تولید و جایگاه فرش ایرانی -  سایر مباحث مرتبط.

 

جایگاه و منزلت قرآن در هنر اسلامی
شناخت اصول و مبادي معنایي هنر قرآني -  شناخت و شناسایي خصوصيات تزیيني هنر قرآني -  شناخت نوع كاربرد عناصر تزیيني قرآني در هنرهاي تجسمي، هنر معماري و هنرهاي كاربردي -  شناخت بسترها و روش هاي آموزش در هنر قرآني -  شناسایي روابط و زمينه هاي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و سنتي جامعه ايران در ترويج هنر قرآني -  هنر اسلامی و مقتضیات جهان معاصر -  آموزش و آداب تعلیم و تربیت در هنر اسلامی -  تجلی سبک زندگی اسلامی ایرانی در هنر -  سایر مباحث مرتبط.

 

دین در آیینه هنر 
تعريف هنر از ديدگاه انديشه ديني -  مباني هنر در انديشه ديني -  اصول و معيارهاي هنر ديني -  ديدگاه اديان در مورد هنر -  خدمات متقابل دين و هنر  هنر و تبليغ انديشه هاي ديني -  نقش هنر در نزديکي اديان -  نقش اديان در ماندگاري هنر -  چالش هاي متقابل دين و هنر -  معرفي آثار هنري ديني و هنرمندان ديني -   سایر مباحث مرتبط.

 

بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی -  بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی -  بازتاب حکمت اسلامی در معماری و هنرهای کاربردی ایران -   بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی -  سایر مباحث مرتبط.

 

هنر و باستان شناسی
پژوهش هاي ميداني در ايران در سه دهه اخير -  نقد و بررسي مطالعات باستان شناختي ايران در سه دهه اخير -  مطالعات ميان رشته اي و تحقيقات باستان سنجي در ايران -  پژوهش در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامي ايران -  چشم انداز باستان شناسي ايران در گذشته، حال و آينده -  سایر مباحث مرتبط. 


 

هنرهای صناعی

بررسی تاثیر عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در هنرهای صناعی ایران -  تعامل هنرهای صناعی ایران با هنرهای صناعی سایر ملل -  مطالعه و تحلیل هنری و فنی هنرهای صناعی -   بررسی تاثیر متقابل ادبیات و هنرهای صناعی در ایران -   رمز و نشانه های دینی در هنرهای صناعی -  سایر مباحث مرتبط.

 

هنرهای نمایشی 
نقش و اهمیت انواع هنرهای نمایشی -  تاریخچه و دورنمای هنرهاي نمايشي-  بررسي تجارب ساير كشورهاي دنيا در بكارگيري هنرهاي نمايشي -  سایر موضوعات مرتبط

 

هنرهای تجسمی 
هنرهاي تجسمي ايران از منظر جامعه شناسي -  تاثيرات متقابل جامعه و هنرهاي تجسمي -  جهاني شدن و چالش هاي هنرهاي تجسمي ايران -  زمينه هاي اجتماعي هنرهاي تجسمي و تاثيرات آن در پيشرفت و توسعه فرهنگي -  تجلي تفکر ايراني اسلامي در هنرهاي تجسمي ايران -   تحليل جامعه شناسانه هويت ملي و مولفه هاي آن در هنرهاي تجسمي -  ويژگي هاي اجتماعي مخاطبان هنرهاي تجسمي-  سایر مباحث مرتبط.