این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
صفحه اصلی > جامعه شناسی
.: جامعه شناسی

جامعه شناسی 
مباحث نوین در جامعه شناسی -  آسیب شناسی اجتماعی -  انحرافات و آسیب های اجتماعی -  هنجارهای اجتماعی -  جامعه شناسی اعتیاد -  جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها -  جامعه شناسی جامعه ارتباطی -  جامعه شناسی خانواده و جنسیت -  جامعه شناسی اقتصادی، تاریخی و سیاسی -  روش های پژوهش جامعه شناسی -  جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی -  فقر، رفاه و طرد اجتماعی -  جامعه شناسی سلامت و پزشکی -  جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی -  جامعه شناسی توسعه روستایی -  جامعه شناسی کشاورزی -  جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت -  جامعه شناسی جهان سوم -  جامعه شناسی سازمان های مدرن و  سایر مباحث مرتبط.

 

جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
جامعه شناسی دینی -  پژوهشگری اجتماعی -  مطالعات زنان و خانواده -  مردم شناسی -  جمعیت شناسی -  مددکاری اجتماعی -  برنامه ریزی رفاه اجتماعی و  سایر مباحث مرتبط.

 

جامعه شناسی توسعه  
جامعه شناسی و توسعه اجتماعي، توسعه فرهنگي، توسعه اقتصادي، توسعه علمي، توسعه شهري، پيشرفت و توسعه و  سایر مباحث مرتبط.

 

جامعه شناسی نظری و مفهومی 
مفاهیم و نظریه های جامعه شناسی -  نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی -  تفکر نظری در جامعه شناسی -  جامعه شناسی نوین و سایر مباحث مرتبط.

 

جامعه شناسی فرهنگی 
جامعه شناسی در ادبیات -  دین -  فرهنگ -  هنر -  حقوق -  آموزش و پرورش -  تعلیم و تربیت -  علم و فناوری و سایر مباحث مرتبط.