اطلاعات حساب (کلیک کنید) 

پوستر کنفرانس
 
 در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید 
.: حقوق

حقوق 
حقوق خصوصی -  حقوق جزا -  حقوق عمومی -  حقوق بین الملل -  حقوق آمیخته -  حقوق اسلامی -  جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن -  سایر مباحث مرتبط.

 

حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار
نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور -  توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار -  حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی -  دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک -  تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری -  توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی -  حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور -  حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه -  نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی -  حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد -  حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404 -  سایر مباحث مرتبط.

 

حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور
حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران -  حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی -  نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور -  حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی -  حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404 -  سایر مباحث مرتبط.

 

فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی
اهداف حقوق اسلامی -  چيستی فلسفه حقوق -  نقش عدالت در تفسير قوانين -  ثابت و متغير در حقوق اسلامي -  فلسفه مجازات در حقوق اسلامي -  عدالت اجتماعي از طريق داده ها -  حقوق اسلامي و عقل و ساير منابع -  سير تحول و تطور تاريخي فلسفه حقوق -  قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي -  روش هاي فقه پژوهي فقيهان صاحب مكتب فقهي -  سایر مباحث مرتبط.